Vedtægter

§ 1 Navn og formål

stk. 1
Grundejeren.dk (Fællesforeningen af grundejerforeninger i København) er en sammenslutning af grundejerforeninger, vejlaug m.fl. i Københavns kommune.

stk. 2
Det er Grundejeren.dks formål at arbejde for grundejernes interesser i forhold til myndigheder, forsyningsselskaber, politikere og andre relevante personer/organisationer. Grundejeren.dk styrker og støtter de enkelte grundejerforeningers arbejde gennem konsultativ og informativ virksomhed samt erfaringsudveksling, navnlig i relation til de private fællesveje.

§ 2 Medlemskab

stk. 1
Som ordinært medlem optages enhver grundejerforening og vejlaug i Københavns kommune.

stk. 2
Som ekstraordinært medlem kan optages anden virksomhed, såfremt dennes formål og vedtægter er i overensstemmelse med Grund-ejeren.dks formål og vedtægter. Optagelse af ekstraordinære medlemmer skal godkendes af Grundejeren.dks bestyrelse.

stk. 3
Medlemskab af Grundejeren.dk kan ske direkte eller gennem medlemskab af en bydelsforening. En "bydelsforening" fungerer som en paraplyorganisation i Grundejeren.dk for grundejerforeninger og vejlaug inden for et geografisk sammenhængende område.

stk. 4
Udmeldelse af Grundejeren.dk skal være skriftlig med et halvt års varsel til en 31. december.

§ 3 Kontingent

stk. 1
De tilsluttede foreninger betaler et årligt kontingent, som vedtages på Grundejeren.dks Repræsentantskabsmøde, samtidig med vedtagelse af det kommende års budget.

stk. 2
Kontingentet beregnes i forhold til antallet af medlemmer i den enkelte medlemsforening.
Alle foreninger betaler desuden et administrationsgebyr, som ligeledes vedtages på Repræsentantskabsmødet. Såfremt betaling foretages via en bydelsforening, opkræves kun bydelsforeningens gebyr.

Stk. 3 
Bestyrelsen kan beslutte, at der ved rykning opkræves gebyr samt renter.

§ 4 Repræsentantskabet

stk. 1
Repræsentantskabet er Grundejeren.dks højeste myndighed.

stk. 2
Repræsentantskabet består af et antal repræsentanter udregnet i forhold til antallet af enkelte medlemmer i hver af de tilsluttede foreninger opgjort pr. 1. januar umiddelbart forud for Repræsentantskabsmødet:

Indtil 50 medlemmer : 1 repræsentant
51 – 100 -                : 2 repræsentanter
101 – 200 -              : 3 repræsentanter
201 – 300 -              : 4 repræsentanter
301 – 400 -              : 5 repræsentanter
Over 400 -               : 6 repræsentanter

De tilsluttede medlemsforeninger vælger selv deres repræsentanter.
Hver Bydelsforening, som har tilsluttede medlemsforeninger i Grundejeren.dk, vælger desuden én repræsentant.

stk. 3
Det er en betingelse for at opnå stemmeret, at forfaldent kontingent er indbetalt inden Repræsentantskabsmødets afholdelse.

stk. 4
Medlemmer af Repræsentantskabet er valgbare til alle tillidsposter, som vælges på Repræsen-tantskabsmødet.

stk. 5
Udover repræsentantskabets medlemmer, er Repræsentantskabsmødet åbent for deltagere fra de tilsluttede foreninger samt for særligt indbudte gæster. Disse har taleret, men ikke stemmeret.

§ 5 Ordinært Repræsentantskabsmøde

stk. 1
Ordinært Repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest i maj måned.

stk. 2
Indkaldelse sker skriftligt på bestyrelsens foranledning med mindst 14 dages varsel til medlemsforeningerne. Indkaldelsen bilægges dagsorden, revideret regnskab, indkomne forslag samt andre bilag af relevans for mødet.

stk. 3
Repræsentantskabsmødet ledes af den valgte dirigent.
Dirigenten afgør alle procedurespørgsmål om sagernes behandling, som ikke fremgår af vedtægterne.

stk. 4
På Repræsentantskabsmødet behandles følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kassereren fremlægger sidste års reviderede regnskab til godkendelse
4. Rettidigt indkomne forslag
5. Bestyrelsens budgetforslag og forslag til kontingent for det kommende år
6. Valg
    a. Formand (ulige år)
    b. Kasserer (lige år)
    c. Bestyrelsesmedlemmer
        3 (ulige år)
        2 (lige år)
    d. 3 bestyrelsessuppleanter
    e. Revisorer
        1 (ulige år)
        1 (lige år)
        1 revisorsuppleant
7. Eventuelt

stk. 5
Valg af formand, kasserer, bestyrelses-medlemmer og revisorer gælder for to år. Alle suppleantvalg gælder for ét år.

stk. 6
Motiverede forslag fra medlemsforeninger, til behandling under dagsordenens pkt. 4, skal være Grundejeren.dk i hænde senest 1. marts.

stk. 7
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal – der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der er særlige regler for ændring af vedtægter (§ 5 stk. 8) og om foreningens opløsning (§ 9).

Valgbarhed forudsætter personlig tilstedeværelse eller skriftligt tilsagn.

stk. 8
Nærværende vedtægter kan ændres på et Repræsentantskabsmøde, når mindst 1/3 af medlemsforeningerne er repræsenteret og mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsen-tanter stemmer for forslaget.

Vedtages forslaget om vedtægtsændringer af mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsen-tanter, uden at mindst 1/3 af medlemsfore-ningerne er repræsenteret på mødet, kan bestyrelsen beslutte, indenfor to måneder, at lade forslaget behandle på et nyt Repræsen-tantskabsmøde.

Hér kan forslaget vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter, uanset antallet af repræsenterede medlemsforeninger.

§ 6 Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

stk. 1 
Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen.
Desuden når mindst 10 medlemsforeninger skriftligt forlanger dette med angivelse af motiveret forhandlingsemne.

stk. 2
Når Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde forlanges indkaldt af medlemsforeninger, skal bestyrelsen sørge for at dette afholdes indenfor to måneder fra fremsættelse af begæringen.

stk. 3
Retningslinjer for afvikling af det Ekstraordinære Repræsentantskabs-møde følger i øvrigt reglerne i § 4 og § 5.

§ 7 Bestyrelsen

stk. 1
Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt på et Repræsentant-skabsmøde, samt ét medlem fra hver bydelsforening, som har tilsluttede medlemsforeninger i Grundejeren.dk.

stk. 2
Den enkelte bydelsforening afgør selv, hvorledes man udpeger sit medlem til Grundejeren.dks bestyrelse.
Såfremt et udpeget bestyrelsesmedlem fra en bydelsforening vælges til formand eller kasserer på Grundejeren.dks Repræsentantskabsmøde, udpeger den pågældende bydelsforening et nyt medlem til bestyrelsen.

stk. 3
Udover formand og kasserer, som vælges på Repræsentant-skabsmødet, konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings-orden, herunder mødehyppighed.

stk. 4
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg samt underudvalg til behandling af særlige emneområder.
Bestyrelsen kan desuden indkalde særligt kyndige til deltagelse i et bestyrelsesmøde.

stk. 5
Bestyrelsen indkaldes af formanden (næstformanden) med angivelse af dagsorden, vedlagt relevante mødebilag.
Desuden indkaldes bestyrelsen på foranledning af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer.

stk. 6
Formanden (næstformanden) leder bestyrelsesmødet og har ved stemmelighed den afgørende stemme.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

§ 8 Økonomi

stk. 1
Grundejeren.dks regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal være afsluttet og revideret inden 15. marts.
Regnskabet forelægges bestyrelsen til underskrift inden udsendelse til Repræsentantskabet.

stk. 2
De Repræsentantskabsvalgte revisorer (kritiske revisorer) udøver såvel kontrol med og kritik af foreningens regnskabsførelse og økonomiske dispositioner og skal gives adgang til enhver oplysning i dén forbindelse.

stk. 3
Grundejeren.dk tegnes af formanden (næstformanden) i forening med kassereren.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

stk. 4
Bestyrelsen disponerer foreningens midler under ansvar overfor Repræsentantskabets beslutninger, det vedtagne budget samt foreningens formål.

stk. 5
Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp til varetagelse af særlige opgaver.

§ 9 Foreningens opløsning

stk. 1
Grundejeren.dks opløsning kan besluttes på et Repræsentant-skabsmøde, hvor dette forslag er anført på dagsordenen, hvor mindst 2/3 af medlemsforeningerne er repræsenteret og hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter stemmer for forslaget.

stk. 2
Såfremt der på et sådant Repræsentantskabsmøde ikke er repræsen-teret mindst 2/3 af medlemsforeningerne, men forslaget om Grundejeren.dks opløsning vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter, skal bestyrelsen indkalde til et nyt Repræsentant-skabsmøde, hvor forslaget om opløsning kan vedtages af mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter uanset antallet af fremmødte medlemsforeninger.

stk. 3
Ved Grundejeren.dks opløsning, beslutter Repræsentantskabsmødet, hvorledes foreningens formue skal disponeres. 

Vedtægterne er revideret
på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 20. juni 2012 
og erstatter tidligere vedtægter
.